Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2015. December 10.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat ismerteti mindazon, az AbbVie Kft. (valamint leányvállalatai és társult vállalkozásai) által üzemeltetett honlapokon (a továbbiakban „AbbVie honlapok”) megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, melyekről a a hivatkozás (link) a jelen dokumentumhoz vezet. Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kitér az AbbVie honlapokon gyűjtött bizonyos egyéb, technikai jellegű információkra is.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat nem vonatkozik az offline módon gyűjtött személyes adatokra, illetőleg azon AbbVie honlapokra, melyekről az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hivatkozás nem jelen dokumentumhoz vezet, valamint azon, harmadik fél által üzemeltetett honlapokra, melyekre az AbbVie honlapok hivatkozásai mutatnak. Mindazon AbbVie honlapok használatára, melyekről az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hivatkozás jelen dokumentumhoz vezet, jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és Felhasználási feltételek vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el az alábbi Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, mielőtt az AbbVie honlapok bármelyikét használni kezdené, vagy mielőtt azokon bármilyen személyes adatot adna meg!

Ezen a honlapon keresztül személyes adatok gyűjtése nem történik. Az erre irányuló tájékoztatás csupán az AbbVie személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályzatát ismerteti.

Mit ért a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat „személyes adatok” alatt?

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében:

  • a „személyes adat” olyan információt jelent, amely alapján az adott egyén személyazonossága közvetlenül vagy közvetve megállapítható, és amelyeknek gyűjtése és/vagy megadása az AbbVie honlapokon keresztül történhet, illetőleg amelyeket az AbbVie hozzáférhető formában tárol. Személyes adatnak minősül többek között a név, a levelezési cím, az e-mail cím és a telefonszám.

Milyen típusú online információkat gyűjt az AbbVie?

  • Az Ön által megadott személyes adatok: Az Ön által az AbbVie honlapok adatmezőiben megadott személyes adatok; például: név, levelezési cím, e-mail cím és / vagy egyéb információk, melyeket bizonyos témákban információhoz való hozzáférés, az AbbVie programjaiban történő regisztráció, az AbbVie ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel vagy az AbbVie által közzétett kérdőívek kitöltése során vagy érdekében ad meg. Személyes adatainak védelme érdekében semmilyen információt ne közöljön az AbbVie-vel, kivéve ha ez kifejezetten szükséges!              
  • Nem azonosítható technikai és webböngészési információk passzív gyűjtése: Az AbbVie honlapokon az Ön aktív közreműködése nélkül is történhet a honlapon tett látogatásával összefüggő technikai jellegű adatgyűjtés. Az ún. sütik (cookies) használatát és az egyéb passzív adatgyűjtési módszereket az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat későbbi fejezete ismerteti.

Sor kerül-e különleges adatok gyűjtésére?

Az AbbVie csak kivételes esetekben, és kizárólag az Ön kijekezett hozzájárulásával gyűjthet olyan személyes információkat - például az egészségi állapotra vonatkozó információkat -, amelyek a magyar adatvédelmi törvény értelmében különleges adatnak minősülnek. Az ilyen jellegű információk kezelése esetén az AbbVie mindenkor az adott ország jogszabályi előírásainak megfelelően jár el. A jogszabályi előírások szigorú betartásán túl az AbbVie önálló leányvállalatai és társult vállalalkozásai további intézkedéseket is bevezetnek annak érdekében, hogy a különleges adatok kezelése során az adott ország társadalmi elvárásainak és szokásainak eleget tegyenek.

Hogyan használja fel az AbbVie az általam megadott személyes adatokat?

Az AbbVie az AbbVie honlapokon megadott személyes adatokat az Ön által feltett kérdések a magyar jogszabályok által megengedett, a nem vényköteles termékek vonatkozásában történő megválaszolása, valamint és a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében használja fel.

Összeköti-e az AbbVie az AbbVie honlapokon általam megadott személyes adatokat egyéb, rám vonatkozó személyes adatokkal?

Előfordulhat, hogy az AbbVie összeköti:

  • a felhasználó által az egyik AbbVie honlapon megadott személyes adatokat egy másik AbbVie honlapon közölt személyes adatokkal.
  • a felhasználó által online megadott személyes adatokat a felhasználó által egyéb, offline módon közölt adatokkal.
  • a felhasználó által közvetlenül az AbbVie részére megadott személyes adatokat harmadik féltől származó adatokkal.

A fentiekben meghatározott módon egyesített adatokat az AbbVie honlapok és termékek minőségének javítása, valamint egyéb üzleti célok elősegítése érdekében használjuk fel.

Miként befolyásolhatom, hogy az AbbVie milyen és mennyi személyes adatot gyűjt rólam, és azokat hogyan és milyen célokra használja fel?

Minden esetben lehetősége van az Önről gyűjtött személyes adatok mennyiségét és jellegét korlátozni azáltal, hogy az AbbVie honlapokon található adatlapokon és adatmezőkben semmilyen személyes adatot nem ad meg. Bizonyos online szolgáltatásaink azonban csak meghatározott személyes adatok megadásával válnak elérhetővé. Az AbbVie honlapok bizonyos részein eldöntheti, hogy fel kíván-e iratkozni kapcsolatfelvételi listánkra az Ön érdeklődésének megfelelő szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében.

Megosztja-e az AbbVie a személyes adataimat harmadik felekkel?

Hacsak jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat bevezetője másként nem rendelkezik, az AbbVie nem adja át a személyes adatokat harmadik félnek, kivéve, ha erre vonatkozóan a kifejezett hozzájárulás megadásának lehetősége a felhasználó részére biztosítva volt.

Az AbbVie megoszthat személyes információkat olyan harmadik féllel, akivel közösen forgalmaz valamely terméket, nyújt valamely szolgáltatást, vagy amellyel közösen folytat valamely tevékenységet avagy programot. A felhasználó figyelmét külön felhívjuk a harmadik fél részére történő adattovábbításra, ha a felhasználó olyan programba regisztrál, amelyet az AbbVie egy olyan vállalattal közösen végez, amely esetlegesen kérheti a felhasználók személyes adataihoz való hozzáférést.

Az AbbVie azon beszállítóival is megoszthatja a felhasználók személyes adatait, amelyekkel bizonyos üzleti tevékenységek elvégzésére szerződött. Amennyiben az AbbVie megosztja a felhasználók személyes adatait üzleti tevékenységekben közreműködő beszállítóival, a beszállítóknak az átadott személyes adatokat bizalmasan kell kezelniük, és azokat kizárólag az AbbVie által igénybe vett szolgáltatások teljesítéséhez használhatják fel.

Az AbbVie valamely termék-portfóliója vagy divíziója eladása vagy áthelyezése kapcsán megoszthatja a felhasználók személyes adatait a felvásárló harmadik féllel annak érdekében, hogy a felvásárló folytatni tudja az ezekhez a területekhez kapcsolódó tájékoztatási és szolgáltató tevékenységét.

Az AbbVie fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználók személyes adatait nyilvánosságra hozza, amennyiben ezt a részére kormányzati, nemzetbiztonsági vagy egyéb, törvényi kötelezettség előírja.

Ki férhet hozzá a személyes adataimhoz?

A felhasználók személyes adataihoz csupán az AbbVie meghatározott számú meghatalmazott alkalmazottja, illetőleg az említett szolgáltatások nyújtásában közreműködő más vállalkozás munkatársa férhet hozzá. Munkatársaink képzésben részesülnek az adatvédelem fontosságáról, valamint az ügyféladatok megfelelő és biztonságos kezeléséről. Ezen kívül műveleti eljárások és előírások, valamint szerződések biztosítják, hogy az adatkezelés biztonságosan, az adatok felhasználása pedig kizárólag az adott szolgáltatás nyújtása céljából történjen. Amint fentebb már említettük, bizonyos szolgáltatások biztosításához esetlegesen meg kell osztanunk felhasználóink személyes adatainak egy részét egyéb, jóváhagyott vállalatokkal.

Miként biztosítja az AbbVie a személyes adatok védelmét?

Az AbbVie minden, a személyes adatok gyűjtésére alkalmas honlapot biztonságosan üzemelteti. Ennek ellenére az online továbbított adatok titkossága nem garantálható teljes bizonyossággal. Kérjük, legyen elővigyázatos személyes adatainak, különösen pedig különleges adatainak online módon történő továbbításakor! Az AbbVie nem garantálhatja, hogy jogosulatlan harmadik fél ne férhessen hozzá a felhasználók személyes adataihoz, a személyes adatok továbbítása előtt gondosan mérlegelje a továbbítással járó előnyöket és kockázatokat!

A fentieken kívül a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálya alá tartozó AbbVie honlapokon egy figyelmeztetés is megjelenik, ha Ön olyan oldalra navigál, melyet az AbbVie nem ellenőriz, vagy amely nem az AbbVie Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának hatálya alá tartozik. Ilyen esetekben a személyes adatok továbbítása előtt célszerű a harmadik fél adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát áttanulmányozni.

Továbbít-e az AbbVie személyes információkat más joghatóság illetékessége alá tartozó félnek?

Az AbbVie az adatokat titkosított szervereken tárolja így például olyan országokban, melyek Anglia és Wales törvényei, valamint a brit Országos Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, NHS) szerződéses előírásai értelmében erre alkalmasak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ön által megadott, illetve az AbbVie honlapok használata során általunk gyűjtött információkat esetlegesen az Ön lakóhelyén kívüli országba, például az Amerikai Egyesült Államokba továbbíthatjuk. Ezekben az országokban az adatvédelmi és adatkezelési törvények esetlegesen eltérőek lehetnek, mint az Ön lakóhely szerinti országban, vagyis a Magyar adatvédelmi rendelkezésektől. Az AbbVie honlapok használatával, valamint személyes információinak az AbbVie számára történő megadásával Ön beleegyezik az adatok fenti országokba(n) történő gyűjtésébe, továbbításába, tárolásába és feldolgozásába.

Hogyan gondoskodik az AbbVie a gyermekek személyes adatainak védelméről?

Az AbbVie a honlapjain nem gyűjt és nem használ kifejezetten gyermekektől (azaz 13 év alatti kiskorúaktól) származó személyes adatokat. Ugyanakkor nem feltételnül vagyunk képesek megakadályozni, hogy valamely online csatornán keresztül kiskorúak kapcsolatban lépjenek az AbbVie-vel.

Amennyiben Ön szülő, és tudomására jut, hogy gyermeke információkat továbbított az AbbVie-nak, kérjük, hogy az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy a szükséges lépéseket megtehessük.

Hogyan javíthatok vagy törölhetek ki az aktuális ügyfélnyilvántartásban szereplő személyes adatokat?

A hatályos helyi törvények szerint Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes információkat javítsuk ki, vagy töröljük az aktuális ügyfélnyilvántartásunkból. Ennek érdekében, kérjük, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot velünk, és közölje erre irányuló kérését.

Miért használnak az AbbVie honlapok sütiket és egyéb követési technológiákat?

A süti (cookie) egy olyan fájl, melyet a webszerverünk küld a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó belép egy AbbVie honlapra. A fájl azután a felhasználó számítógépén tárolódik. Miután a felhasználó egy AbbVie honlap valamely adatlapján vagy adatmezőjében személyes adatot ad meg, a sütik és egyéb technológiák segítségével a honlap „emlékezni” fog a felhasználó előnyben részesített beállításaira, például az adott honlap gyakran látogatott oldalaira vagy – amennyiben a felhasználó igényli – a felhasználónevére.

A passzív adatgyűjtési technológiák révén kényelmesebbé tehető az AbbVie honlapok használata, mivel az ilyen módon regisztrált felhasználói szokások elemzésével jobb felhasználói élményt adó, magasabb minőségű szolgáltatás nyújtható. Az AbbVie honlapok bizonyos funkciói a passzív adatgyűjtési technológiák engedélyezése nélkül nem működnek.

A sütikről többet megtudhat a www.allaboutcookies.org oldalon.

Milyen típusú sütiket és egyéb követési technológiákat használnak az AbbVie honlapok?

  • Ideiglenes vagy munkamenethez tartozó (session) sütik: Ezek a sütik ideiglenes fájlok, melyek nem a számítógépen tárolódnak, és információtartalmuk a böngésző bezárásakor vagy a számítógép kikapcsolásakor törlődik. Ideiglenes sütik segítik például a honlapjainkon történő navigálást, megakadályozzák, hogy a felhasználó információkat adjon meg ott, ahol az nem szükséges (a honlap emlékszik a korábban bevitt életkor- vagy országadatokra), és támogatják az összevont statisztikai adatgyűjtést.
  • Állandó vagy mentett (persistent) sütik: Az ilyen sütik az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak mindaddig, amíg azokat nem törli. Az állandó sütik számtalan célból tárolnak információkat, így felidéznek korábban bevitt adatokat (például jelszót), segítenek feltérképezni, hogy a látogatók számára a honlap mely részei a leginkább hasznosak, és folyamatosan segítik a honlap felhasználóbarátabb működését. A számítógépén elhelyezett állandó sütik személyazonosítást lehetővé tevő információkat hordozhatnak, de csak abban az esetben, ha Ön erre a funkcióra regisztrált, vagy más módon hozzájárult az Ön által a honlapon megadott személyazonosításra alkalmas adatok megőrzéséhez. Egyéb esetben szerverünk csak annyit észlel, hogy egy azonosítatlan felhasználó az Ön sütijeivel ismét felkereste a honlapot.
  • Webjelzők (web beacon), más néven internetes címkék, pixelcímkék, adatgyűjtő jelzések vagy átlátszó GIF-ek: A webjelzők olyan, honlapon vagy e-mailben elhelyezett apró grafikus elemek, mely segítségével nyomon követhető az adott honlap felkeresése vagy e-mail megnyitása. A webjelzők különféle információkat, például a számítógép IP-címét vagy a felhasználó által alkalmazott böngésző típusát továbbítják a honlap szerverére. Webjelzők fordulhatnak elő online (internetes) hirdetésekben, melyek honlapunkra vagy honlapunk egyes oldalaira irányítják a felhasználókat. Információval szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a felhasználó egy adott oldalt hányszor nyit meg, és milyen adatokra keres rá. A webjelzőket személyes információk gyűjtésére azonban nem használjuk.

Milyen lehetőségeim vannak a sütik és egyéb követési technológiák engedélyezését illetően?

Az AbbVie honlapjain használt sütik és egyéb követési technológiák engedélyezését illetően honlaponként eltérő lehetőségei vannak.

Egyes AbbVie honlapokon felhasználói beleegyezéshez kötött az adott honlap üzemeltetője számára a sütik és egyéb követési technológiák alkalmazása. A honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütik a felhasználó hozzájárulása nélkül is működnek. Az egyéb sütik és követési technológiák mindaddig kikapcsolt állapotban vannak, amíg Ön nem engedélyezi azok használatát. Fontos tudni, hogy a nem nélkülözhetetlen sütik letiltása a honlap használhatóságát korlátozhatja.

Egyes AbbVie honlapokon az Ön gyakori vagy kedvelt beállításaira (preferenciáira) vonatkozó kérdések között olyan kérdések is megjelenhetnek, melyekre válaszolva jelezheti, hogy a honlap működéséhez nem feltétlenül szükséges sütik és egyéb követési technológiák használatába nem egyezik bele. A nem nélkülözhetetlen sütik letiltása a honlap használhatóságát korlátozhatja.

Egyes internetböngészők beállításai lehetővé teszik a sütik és egyéb követési technológiák használatának korlátozását vagy letiltását. Ennek alkalmazásáról legegyszerűbben a böngésző Súgó menüjében tájékozódhat.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van az Ön által megadott személyes adatok felhasználását, módosítását vagy törlését illetően, vagy ha a jövőben nem kíván részt venni az AbbVie üzleti vagy egyéb meghatározott célú kommunikációjában, a jelen hivatkozásra kattintva érhet el bennünket. Ezen kívül hagyományos postai levél útján is kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségen:

AbbVie Kft.
1095, Budapest
Lechner Ödön fasor 7.
Millenium Tower II, 7. emelet

Az AbbVie-vel folytatott mindennemű kommunikációban a probléma részletes ismertetése mellett kérjük, adja meg a regisztrációhoz használt e-mail címét (ha van ilyen), valamint azon AbbVie honlap vagy program nevét, amellyel kapcsolatban kérdése van (például: www.abbvie.hu).

Amenyiben megkeresésének célja, hogy az Ön által megadott személyes adatok törlését, kiegészítését vagy kijavítását kérje, az e-mail tárgysorában kérjük, tüntesse fel az „Adattörlési kérelem”, illetve az „Adatmódosítási kérelem” megjelölést. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lényeges felhasználói megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül reagáljunk. 

Hogyan szerezhet tudomást az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat frissítéséről?

A törvényben foglalt felhasználói jogok sérelme nélkül az AbbVie fenntartja annak a jogát, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a technológiai fejlődésnek, a változó jogi környezetnek és a mindenkor érvényes helyes üzleti gyakorlatnak eleget téve előzetes bejelentés nélkül módosítsa.

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosításakor a szabályzat frissített verziója az összes módosítást tartalmazza. A módosítást az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elején feltüntetett új hatálybalépési dátum jelzi.